Speeltuinregels

Speeltuinregels

Willen jullie dit a.u.b. voor jullie bezoek bespreken met alle kinderen en begeleiders!
Met dank voor uw begrip en de medewerking!

We willen op onze speeltuin een voor iedereen prettige en veilige speelse sfeer creëren. Respect voor mensen en dieren en het werk van anderen is een voorwaarde hiervan.
Conflicten worden in onderling overleg opgelost.

Er is veel water om mee te spelen. Let echter op:
– Drinkwater alleen uit de kranen!
– Geen drinkwater uit de bron/fontein!
– Geen zwemwater in beken en vijvers!

1.    Kinderen onder de 7 jaar mogen alleen onder actieve begeleiding van een volwassene of een familielid boven de 14 jaar in de speeltuin.
2.    Kinderen onder de 7 jaar en kinderen die niet kunnen zwemmen, mogen alleen onder actief toezicht van volwassenen (boven de 14 jaar) op het terrein buiten de lange muur en de poorten.
3.    Op de speeltuin wordt niet gevochten, gestolen, gepest, gediscrimineerd, vernield, vervuild noch gescholden.
Deze regel geldt tegenover alle levende wezens: medemensen, maar ook bomen, planten en dieren van groot tot heel klein.
4.    Bomen, planten en dieren zijn de grote schat van deze tuin. Let erop, dat jouw spel zo min mogelijk schade toebrengt aan de natuur. Zagen en snijden in bomen en struiken, plukken en plukken van bloemen en planten zijn in deze jonge tuin alleen naar afspraak met de medewerkers toegestaan. Wees voorzichtig bij het spelen met dieren, verstoor niet hun levensruimtes zoals nesten, gangen of winterverblijven.
5.    Bij letsel kun je bij de speeltuinmedewerkers voor EHBO terecht.
Graag niet zonder ons in te lichten de politie of ambulance te bellen, opgedane kosten zijn dan voor uw rekening.
6.    Op de speeltuin mag niet gerookt worden, behalve op de aangegeven rookzone bij de ingang.
7. Op de speeltuin zijn honden niet toegestaan.
8. Tuinmeubilair is niet toegestaan in de Speeldernis. Een stoel meenemen voor medische reden is wel toegestaan.
9.    In situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Bij overtredingen van de regels geldt:
Na twee waarschuwingen van het speeltuinpersoneel moet je de tuin verlaten. Na zware gebeurtenissen zoals vechten en stelen kan een speeltuinverbod van ten minste een week worden uitgesproken. Bij herhaaldelijke misdragingen kan een speeltuinverbod opgelegd worden.

Wij stellen ons niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit het niet naleven van deze regels!

Aandachtspunten voor (School)reisjes | Voorwaarden

Op de Speeldernis kunnen kinderen op een natuurlijk-avontuurlijke manier vrij spelen in een grote, weelderige tuin. Naast het leren omgaan met de risico’s van een avontuurlijke speelomgeving en het bevorderen van een evenwichtige sensomotorische ontwikkeling hoort ook het leren nemen van (zelf)verantwoordelijkheid en een actieve houding tot de achterliggende pedagogische doelen van de natuurspeeltuin.

Naast het vrije spel bieden wij daarom ook een aantal begeleide activiteiten aan.
Om de kosten van deze activiteiten te beperken werken wij veel met vrijwilligers en stagiaires op de tuin. Als je een activiteit boekt, houdt er dan rekening mee, dat we om actieve ondersteuning door de volwassen begeleiders bij de doorvoering van de activiteit vragen.
Alleen door een actieve en meewerkende houding van de begeleiders kunnen we de activiteiten op grote schaal en voor een kleine prijs uitvoeren.

Dit geldt ook voor het gebruik van de faciliteiten van de tuin en het gebouw.
We verwachten van onze bezoekers, dat ze zelf actief bijdragen aan de veiligheid en schoonheid van de tuin en de voorzieningen.

–    het schoonhouden van de sanitaire voorzieningen:
+ na elk WC bezoek van een kind graag controleren hoe de WC is achtergelaten en zo nodig de aanwezige schoonmaakmiddelen gebruiken om het voor de volgende bezoekers schoon te maken
+ bij gebruik van de douche er op letten dat deze na gebruik weer uitgezet wordt.

–    het schoonhouden van de tuin:
+ de kinderen wijzen op de vele grote prullenbakken overal in de tuin, vooral lege drinkpakjes, rietjes(verpakkingen), kauwgom en (chips)zakken horen niet in het water of de bosjes. Geeft u uiteraard zelf het goede voorbeeld.
+ roken mag op de Speeldernis alleen bij de picknickbank naast de toegangspoort. Daar staat ook een asbak. Verder willen we de tuin vrij houden van sigarettenrook en -resten.

–    de veiligheid in de tuin:
Op de Speeldernis wordt veel gewerkt en gesjouwd met los spelmateriaal zoals stenen, takken en stammen. Het is belangrijk dat het eigen spel geen schade toebrengt aan de tuin noch gevaarlijke situaties voor de andere gebruikers veroorzaakt. Let er dus o.a. op,
+ dat het water binnen de oevers blijft en dammen in de beken weer worden afgebroken voordat het water buiten de oevers dreigt te gaan of als u weg gaat,
+ dat hutten stabiel zijn en niet te hoog,
+ dat er geen obstakels terecht komen in de val zone rond klim- en klauterobjecten,
+ er geen gevaarlijke voorwerpen in het water terecht komen (met scherpe randen etc.)

–    als je (bijv. met slecht weer) gebruik maakt van de zaal en het gebouw, gelden de volgende regels:
+ alle gebruikte meubels, spullen, kleren, laarzen etc. weer schoon op de plek terugzetten waar je ze hebt aangetroffen (weet je dat niet meer, vraag het dan aan een medewerker)
+ de zaal en evt. andere ruimtes schoon en opgeruimd achterlaten (vraag de schoonmaakspullen hiervoor bij de kiosk)

–    toezicht in de tuin:
+ onze speeltuinmedewerkers lopen regelmatig toezichtrondes. Dit betekend echter niet dat wij verantwoordelijk zijn voor de kinderen. Wij verwachten van de begeleiders gedurende het hele bezoek aan de Speeldernis actief toezicht op de kinderen.

–    kosten en facturering:
U maakt het totaalbedrag binnen 2 werkdagen na ontvangst van de factuur over op bankrekening nr. NL47RABO 01353 48838 t.a.v. Natuurspeeltuin De Speeldernis. Bij geen of te late betaling vervalt de boeking en komt de ruimte weer open te staan.